حقوق بشر
  • ابوترابی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب:

    رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس معتقد است کشورهای همسایه فلسطین باید مسیر را برای ارسال امکانات نظامی تسهیل کند چرا که اگر این کشور تقویت شود، اسرائیل جرأت دست‌درازی به آنها نخواهد داشت.