کد خبر : 16921

با موافقت نمایندگان؛

نمایندگان مجلس مصوب کردند که مدت اعتبار گواهینامه‌ نمونه‌ اشیاء (مدل‌های) مصرفی، سه‌سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه است.

 نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 17 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی با مواد 75 تا 82 این طرح موافقت کردند.

نمایندگان ماده 75 این طرح را با 133 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 75 آمده  نمونه‌ اشیاء (مدل‌های) مصرفی عبارت است از راه‌حل‌های جدید فنی در رابطه با شکل و ساختار محصول یا ترکیبی از آنها که موجب بهبود عملکرد آن می‌شود. نمونه شیء(مدل‌) مصرفی، زمانی قابل ثبت است که جدید و دارای بودن کاربرد صنعتی باشد.

تبصره1- حمایت از نمونه اشیاء (مدل‌های) مصرفی، منحصر به فرآورده‌ها بوده و شامل فرآیندها نمی‌شود.

تبصره2- حمایت از نمونه‌ اشیاء (مدل‌های) مصرفی، شامل فرآورده‌های مواد شیمیایی، مواد مرکب و چندسازه نمی‌باشد.

نمایندگان ماده 76 این طرح را با 140 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 76 آمده  است: گواهینامه‌ نمونه‌ اشیاء (مدل‌های) مصرفی، سندی است که ‌مرجع ثبت مالکیت صنعتی برای نمونه اشیاء (مدل‌های) مصرفی صادر نموده و نشان‌دهنده‌ حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده‌‌ آن است.

نمایندگان ماده 77 این طرح را با 148 رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 77 آمده مدت اعتبار گواهینامه‌ نمونه‌ اشیاء (مدل‌های) مصرفی، سه‌سال پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. دارنده‌ گواهینامه‌ نمونه شیء (مدل) مصرفی می‌تواند با پرداخت هزینه‌ مربوط، تمدید اعتبار گواهینامه را برای یک دوره‌ سه‌ساله‌ دیگر درخواست نماید. این درخواست باید حداکثر ظرف مدت شش‌ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت نمونه شیء (مدل) مصرفی در هر دوره مطرح شود. درصورت عدم درخواست در مدت مذکور، درخواست تمدید حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان اعتبار گواهینامه‌ نمونه شیء (مدل) مصرفی با پرداخت جریمه‌ تأخیر معادل دو برابر حق‌الثبت امکان‌پذیر است. در غیر این صورت، اعتبار گواهینامه‌ نمونه شیء(مدل‌) مصرفی خاتمه می‌یابد.
تبصره- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از انقضای اعتبار گواهینامه در این ماده، به نحو مقتضی مراتب لزوم پرداخت هزینه تمدید اعتبار را به اطلاع دارنده گواهینامه نمونه شیء (مدل) مصرفی برساند.

نمایندگان ماده 78 این طرح را با 153 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 78 آمده در صورتی که موضوع نمونه شیء (مدل‌) مصرفی، افزوده یا اصلاح فنی در یک اختراع باشد، بهره‌برداری از آن نمونه شیء (مدل‌) مصرفی منوط به اجازه‌ دارنده‌ حق اختراع است.

نمایندگان ماده 79 این طرح را با 152 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 79 آمده  است: هزینه‌ صدور گواهینامه نمونه شیء (مدل‌) مصرفی، سی‌درصد(30%) هزینه‌ صدور گواهینامه اختراع است، لکن هزینه‌های سالانه یا دوره‌ای تمدید همانند اختراع است.

نمایندگان ماده 80 این طرح را با 161 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 80 آمده  است: متقاضی ثبت اختراع در زمان بررسی تقاضای ثبت اختراع می‌تواند درخواست ثبت خود را به عنوان نمونه شیء (مدل‌) مصرفی تغییر دهد. همچنین درصورتی که تقاضای ثبت اختراع به صورت کلی یا جزئی رد شود، متقاضی می‌تواند ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ تصمیم مرجع ثبت، تقاضای خود را مبنی‌بر ثبت به عنوان نمونه شیء (مدل‌) مصرفی به مرجع ثبت تسلیم کند. در این صورت، زمان حمایت از اظهارنامه‌ نمونه شیء (مدل‌) مصرفی، همان زمان تسلیم اظهارنامه‌ اولیه می‌باشد.
تبصره1- در صورت تغییر درخواست ثبت از اختراع به نمونه شیء (مدل‌) مصرفی، مابه‌التفاوت هزینه‌ها مسترد نمی‌شود.
تبصره2- متقاضی ثبت نمونه شیء (مدل‌) مصرفی تا قبل از تصمیم مرجع ثبت نسبت به رد یا قبول اظهارنامه می‌تواند با پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌ها درخواست ثبت خود را به عنوان اختراع تغییر دهد، مشروط بر آنکه شرایط ماهوی لازم برای ثبت اختراع را داشته باشد.
تبصره3- تقدیم هم‌زمان اظهارنامه نمونه شیء (مدل‌) مصرفی و اظهارنامه اختراع امکان‌پذیر است.

نمایندگان ماده 81 این طرح را با 159 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 81 آمده  پس از تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت، درصورت وجود شرایط شکلی و عدم وجود سابقه‌ ثبت درمورد نمونه شیء (مدل‌) مصرفی موضوع تقاضا، مرجع مذکور ظرف مدت دو ماه نظر خود مبنی بر پذیرش اظهارنامه را به متقاضی ابلاغ می‌کند؛ در غیر این صورت، با رعایت ماده(23) این قانون، اظهارنامه را رد می‌کند.

نمایندگان ماده 82 این طرح را با 162 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 82 آمده  است: مفاد مواد (3) تا (10)، تبصره(2) ماده(12)، مواد (13) تا (15)، (20) تا (25)، (29) تا (33)، (35)، (36)، (38)، بندهای (1) تا (3) ماده(39)، مواد (40) تا (50)، (53) تا (63)، ماده(64) و تبصره‌های (1) و (3) آن، مواد (65) تا (70)، صدر ماده(71) و مواد (72) تا (74) این قانون و تبصره‌های آنها، حسب مورد در خصوص نمونه شیء (مدل‌) مصرفی نیز مجری است.

تبصره1- تمام مهلت‌های مربوط به ثبت نمونه شیء (مدل‌) مصرفی، نصف مواعد ذکرشده درمورد فرآیند ثبت اختراعات است. مهلت‌های ده‌روزه، مشمول این تبصره نمی‌شود.

تبصره2- مدت حق تقدم موضوع کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی درخصوص نمونه شیء(مدل‌)  مصرفی دوازده ماه می‌باشد./

 

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی