کد خبر : 16912

با موافقت نمایندگان؛

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 17 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی با مواد 62 تا 69 این طرح موافقت کردند.

نمایندگان ماده 62 این طرح را با 175 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 62 آمده حقوق انحصاری ناشی از اختراع ثبت‌شده، در این موارد زایل می‌شود:

1- انقضای مدت اعتبار گواهینامه

2- اعراض

3- عدم پرداخت هزینه‌ سالانه یا دوره‌ای

4- ابطال گواهینامه یا ابطال بخش‌‌هایی از ادعاهای مربوط.

تبصره- زوال جزئی حق اختراع در این بند، محدود به همان ادعا یا ادعاها است.

نمایندگان ماده 63 این طرح را با 173 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 63 آمده است: ‌ پس از زوال حق اختراع، هر شخصی مجاز است در چهارچوب مقررات مربوط، از اختراع بهره‌برداری کند. با زوال حق اختراع، حقوق معنوی ناشی از اختراع جز در مورد بند (4) ماده(62) این قانون، به قوت خود باقی است.

نمایندگان ماده 64 این طرح را با 181 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 64 آمده است: مالک اختراع می‌تواند با تسلیم اعراض‌نامه به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت‌شده اعراض نماید. اعراض می‌تواند کلی یا جزئی بوده و نسبت به کل گواهینامه‌ اختراع یا یک یا چند ادعا باشد. اثر اعراض از زمان تسلیم درخواست اعراض به مرجع ثبت است.

تبصره1- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت‌شده، مشروط به این است که حقوق مذکور از سوی مراجع قضائی توقیف نشده یا متعلّق حق غیر قرار نگرفته باشد.

تبصره2- درمورد موضوع بند (4) ماده(39) این قانون، دارنده‌ پروانه‌ بهره‌برداری اجباری از اختراع مؤخر، نمی‌تواند بدون اجازه‌ دارنده‌ گواهینامه‌ اختراع مقدم از حق اختراع اعراض نماید. در این حالت، مراتب اعراض باید به صورت کتبی و همراه با رضایت ذی‌نفع به مرجع ثبت اعلام گردد.

تبصره3- مرجع ثبت، درخواست مزبور را به ذی‌نفعان ثبت اختراع اعلام و پس از دریافت هزینه مربوط، آن ‌را منتشر می‌نماید.

تبصره4- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده، مانع طرح یا ادامه رسیدگی به دعوی ابطال گواهینامه اختراع نمی‌شود.

 

 

نمایندگان ماده 65 این طرح را با 179 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه به تصویب 65.

در ماده 65 آمده است: برای صیانت از حقوق دارنده اظهارنامه و یا دارنده گواهینامه ثبت اختراع، پرداخت هزینه تمدید آن به مرجع ثبت بعد از گذشت دو سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه آغاز شده و سپس به‌طور سالانه یا دوره‌ای و در بازه زمانی دوماه پیش از اتمام اعتبار آن ادامه می‌یابد. تأخیر در پرداخت این هزینه، مشروط به پرداخت جریمه حداکثر تا شش‌ماه مجاز است؛ در غیر این صورت، اظهارنامه مسترد تلقی شده یا گواهینامه اختراع فاقد اعتبار می‌گردد و مرجع ثبت موظف است مراتب بی‌اعتباری گواهینامه اختراع را ظرف مدت چهل و پنج روز منتشر نماید.

تبصره1- میزان اقساط سالانه یا دوره‌ای اختراع و جریمه ناشی از عدم پرداخت آن در مهلت مقرر در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود و اقساط آتی اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن ثبت شده‌اند، مطابق با تعرفه‌های جدید محاسبه می‌گردد.

تبصره2- دارنده اظهارنامه یا گواهینامه ثبت اختراع می‌تواند هزینه دوره پنج سال را یک‌جا پرداخت کند.

تبصره3- در صورتی که انتشار پیش از موعد مطابق ماده(27) این قانون صورت پذیرد و بنا به سایر دلایل، ثبت اختراع قبل از دوسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه انجام شود، حق‌الثبت اولیه باید به صورت یکجا و پیش از موعد پرداخت گردد.

تبصره4- مرجع ثبت مکلف است یک ماه قبل از سررسید پرداخت اقساط سالانه مذکور در این ماده، برای پرداخت هزینه تمدید اعتبار، به نحو مقتضی، مراتب لزوم پرداخت هزینه را به اطلاع دارنده گواهینامه ثبت اختراع برساند.

نمایندگان ماده 66 این طرح را با 160 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 66 آمده است:  اگر گواهینامه اختراع به‌طور مشترک در مالکیت دو یا چند شخص باشد، هزینه تمدید گواهینامه اختراع برعهده همه مالکان بر اساس سهم هر یک از آنها است. اگر تنها برخی از مالکان گواهینامه اختراع هزینه تمدید را بپردازند، می‌توانند نسبت به سهم مالکان دیگر به آنها رجوع کنند

نمایندگان ماده 67 این طرح را با 143 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 67 آمده  دادگاه در موارد زیر نسبت به ابطال گواهینامه اختراع اقدام می‌نماید:

1- گواهینامه برای یکی از موارد مذکور در ماده(4) این قانون صادر شده باشد؛

2- محرز شود شرایط ماهوی اختراع در زمان تسلیم اظهارنامه وجود نداشته است؛

3- افشای مؤثر مطابق ماده(17) این قانون انجام نشده باشد؛

4- گواهینامه اختراع به شخصی اعطاء شده باشد که مستحق اعطای گواهینامه اختراع نبوده است؛

5- چهار سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه‌ اختراع و یا سه سال از تاریخ ثبت اختراع- هرکدام که طولانی‌تر باشد- گذشته و دارنده‌ گواهینامه بدون عذرموجه، اقدام مؤثری جهت ساخت یا استفاده از آن در ایران انجام نداده باشد.

6- دامنه حمایت، از طریق اصلاح غیرموجّه گواهینامه اختراع، توسعه یافته باشد.

تبصره1- درخصوص منابع و اجزای ژنتیکی و زیستی قابل ثبت در چهارچوب این قانون علاوه بر موارد مذکور، ارائه اطلاعات غیرواقعی در خصوص مبدأ جغرافیایی یا محل نگهداری و یا نحوه دسترسی به منبع ژنتیکی مورد استفاده و همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به  نحوه دسترسی به منابع ژنتیکی از موجبات ابطال گواهینامه‌ اختراع است.

 

تبصره2- هر شخصی می‌تواند ابطال گواهینامه‌ اختراع و یا ابطال یک ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط را از مرجع صالح قضائی درخواست نماید. در صورت ابطال، ‌اثر آن از تاریخ تسلیم اظهارنامه است، به جز ابطال به دلیل بند (5) این ماده که در این صورت اثر ابطال از تاریخ صدور حکم قطعی می‌باشد.

تبصره3- در خصوص بند (6)، دادگاه تنها به ابطال آن بخش از گواهینامه که از اصلاح غیرموجّه ناشی شده است حکم می‌دهد. در این مورد اثر ابطال از تاریخ اصلاح است.

نمایندگان ماده 68 این طرح را با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 68 آمده است: ‌درصورتی که رأی صادرشده درمورد ابطال گواهینامه‌ اختراع قطعی شود، به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد تا آن‌ را ثبت و منتشر نماید.

نمایندگان ماده 69 این طرح را با 153 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده 69 آمده است: درصورت زوال حق اختراع به موجب هریک از موارد مندرج در ماده(62) این قانون، هزینه‌ ثبت و سایر هزینه‌های پرداخت‌شده مسترد نمی‌گردد./

 

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی