کد خبر : 8339

کمیسیون امنیت ملی مجلس در هفته آینده به اصلاح قانون بسیج سازندگی می پردازد.

 

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ روز یکشنبه 19 بهمن ماه ضمن ﻣﺮوری ﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و ﺗﺤﻮﻻت به ﺑﺮرﺳﯽ 'ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﻼح ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﻣﻮارد ﺿﺮوری' می پردازد.

این کمیسیون تخصصی مجلس روز سه شنبه 21 بهمن ماه نیز لایحه اصلاح قانون بسیج سازندگی را در کمیسیون بررسی خواهد کرد./

 

ارسال نظر

پربیننده ترین ها
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی